Hóc Môn là vùng đất quan trọng của Sài Gòn – Gia Định xưa, bác sĩ Baurac có dịp đi qua và viết về đất, người Hóc Môn, và cả câu chuyện nhân dân 18 thôn vườn trầu nổi dậy giết chết tay sai thực dân là Đốc phủ Trần Tử Ca.

  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Trần Bá Lộc và kênh Tổng đốc
  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Trang phục của người An Nam
  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Sân khấu và âm nhạc của người An Nam

By admin