Nhận xét về nhạc cụ của người An Nam , Baurac cho rằng khi các nhạc cụ kết hợp lại với nhau, trong tay những người không có chút nhạc cảm nào, tạo thành chuỗi âm thanh chói tai nhất; tuy nhiên, bản nghịch âm đó lại làm người An Nam say đắm.

  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Đời sống văn hóa của cư dân
  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Lễ hội Rồng ở Chợ Lớn
  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: ‘Chưa đi chưa biết Sài Gòn’

By admin