Nhiều nhà khoa học cho rằng đó chính là Thái sư Lưu Cơ. Ông đã xây dựng, cai quản thành Đại La trước đó.

  • Những bảo vật quốc gia mới: Bát sứ ngự dụng tinh mỹ Hoàng thành Thăng Long
  • Những bảo vật quốc gia mới: Lá đề chim phượng Hoàng thành Thăng Long
  • Vẽ lại mặt bằng Hoàng thành Thăng Long

By admin