Từ năm 1695, người Anh nhìn Đại Việt dưới góc độ chính trị và quân sự khi nước Anh chuyển đổi thành đế chế. Trong mắt họ, Đàng Trong có vị thế địa chính trị quan trọng trong khu vực.

  • Lý do vua Tự Đức ban rượu cho Phan Thanh Giản và Lâm Duy Thiếp
  • ‘Quốc triều Chánh biên toát yếu’, sử ‘bình dân’ thời vua Gia Long đến vua Đồng Khánh
  • Người Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh từng ‘an cư lạc nghiệp’ ở Đàng Trong thế kỷ 17
  • Quan chức cấp cao đầu thời Pháp thuộc: Khâm sứ Trung kỳ và Thống sứ Bắc kỳ
  • Tỉnh An Giang được ra đời dưới triều vua Minh Mạng như thế nào?

By admin