Cuối thập niên 1830, số tội phạm bị đày ra Côn Đảo khá nhiều. Vua Minh Mạng cử Thị vệ Tôn Thất Hạ “đi do thám tình hình về nói rằng: dân sở tại có đến 200 người, những tù phạm đưa đến cũng nhiều…”.

  • Người Pháp dòm ngó đến Côn Đảo, vua Gia Long thẳng thắn khước từ ra sao?
  • ‘Đảo Côn Lôn’ ghi trong bộ sử ‘Đại Nam thực lục’ có phải Côn Đảo ngày nay?
  • Hoàng tử Cảnh 7 tuổi cùng giám mục Bá Đa Lộc đi Pháp và những ‘chuyện kín’
  • Chuyện hoàng tử Cảnh đi theo Giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp
  • Giám mục Bá Đa Lộc và vai trò ‘khó ai thay’ đối với chúa Nguyễn Ánh

By admin