Một ‘dị vật’ bàn thờ đã được gắn chết cứng bằng xi măng vào bảo vật quốc gia cột đá chùa Dạm.

  • Ngắm chùa Dạm đẹp từng chi tiết
  • Hai bảo vật quốc gia được tìm thấy trong cuộc khai quật văn hóa Óc Eo
  • Những bảo vật quốc gia mới: Hương án sơn son thếp vàng lớn nhất

By admin