Tôi về Huế. Cuối tháng tư, nắng miên man qua mấy nhịp cầu. Ngày tụ hội lớp bạn bè sinh viên sau 35 năm ra trường.

By admin