Về nghĩa từ nguyên, “ba họ” trong “Ai giàu ba họ, ai khó ba đời” là đối dịch từ “tam tộc” (nghĩa: đời cha, đời con, đời cháu). Tuy nhiên sách từ điển thành ngữ tục ngữ chỉ giải thích mà không thấy chú giải nghĩa ra sao.

  • ‘Nỗi oan’ của vua Gia Long quanh cái chết của trung quân Nguyễn Văn Thành
  • Kỳ án Lệ Chi viên: Vai trò của hoạn quan
  • Kỳ án Lệ Chi viên: Hung thủ thực sự là ai?
  • Kỳ án Lệ Chi Viên: Sự dính líu của công thần Đinh Liệt
  • Vụ án Trần Nguyên Hãn, oan uổng có cớ

By admin