Cuốn sách quý do NXB Hà Nội và Omega Plus vừa ấn hành đã đi sâu miêu tả, phân tích hệ thống giáo dục Pháp tại Việt Nam sau 1945, trên các bình diện chính sách, tổ chức, cách thức vận hành lý thú và hấp dẫn.

  • Quan chức cấp cao đầu thời Pháp thuộc: Công sứ và đốc lý ở Bắc – Trung kỳ
  • Khởi động cuộc bình chọn ‘100 cuốn sách nên đọc trong đời’
  • ‘Nam kỳ và cư dân’, tập đại thành Nam kỳ dưới con mắt của người Pháp
  • ‘Lịch sử tư tưởng Trung Quốc’ của Anne Cheng nổi tiếng tại Pháp có gì đặc biệt?

By admin