Dù là buổi ban đầu của nền xuất bản Việt Nam theo kỹ thuật phương Tây, nhưng sách xuất bản đã có nhiều đầu sách dịch những kiệt tác phương Đông, phương Tây.

  • Phía sau trang sách: Vang danh những dòng sách
  • Phía sau trang sách: Xuất bản ‘trăm nhà đua tiếng’
  • Phía sau trang sách: Sách gặp bà kiểm duyệt

By admin