Ngành xuất bản sách có sự chuyển mình to lớn khi bước sang nửa đầu thế kỷ XX. Hoạt động xuất bản tư nhân trở nên rầm rộ và chiếm ưu thế.

  • Phía sau trang sách: Sách gặp bà kiểm duyệt
  • Phía sau trang sách: Cơm áo không đùa với khách thơ
  • Phía sau trang sách: Khi văn nhân là mọt sách

By admin