Xuất bản, phát hành sách trước 1945, các sách yên ổn để phát hành khi nội dung không đụng chạm tới chính quyền thực dân.

  • Phía sau trang sách: Cơm áo không đùa với khách thơ
  • Phía sau trang sách: Muôn kiểu phát hành sách
  • Phía sau trang sách: Khi văn nhân là mọt sách

By admin