Bia bằng đá, gồm hai phần, có thể tháo ra, lắp vào như chiếc hộp. Bia ghi thân thế, công lao của trạng nguyên Giáp Hải – danh nhân tiêu biểu thời nhà Mạc. Việc tìm và lưu giữ bia vô cùng độc đáo này nhờ công sức và tấm lòng của người dân với văn hóa truyền thống.

  • Việt Nam công nhận thêm 23 bảo vật quốc gia
  • Dụng cụ dệt gỗ là bảo vật quốc gia
  • Lập hồ sơ Bảo vật quốc gia Cửu đỉnh để trình UNESCO

By admin