(Dân trí) – Chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công năm 2021. Đơn vị nào chậm trễ thì người đứng đầu sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

By admin