Nhiều doanh nhân Việt “lắc đầu” trước những lời hỏi mua cổ phần của đối tác “ngoại”.

By admin