(Dân trí) – Thực hiện những biện pháp nhanh chóng và quyết liệt góp phần quan trọng giúp kiểm soát bệnh dịch là cần thiết, từ đó tạo tiền đề cho tập trung triển khai các chính sách phục hồi các hoạt động kinh tế.

By admin