(Dân trí) – Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa điều chỉnh dữ liệu khoản phải thu tồn đọng lớn tại ngày 30/6/2020 là 10.800 tỷ đồng, trong đó có 1.700 tỷ đồng công nợ đã được ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) bảo lãnh.

By admin