(Dân trí) – Xét về giá trị tuyệt đối, thương mại đang là lĩnh vực được ngân hàng cho vay với dư nợ cao nhất hơn 2,28 triệu tỷ đồng, tiếp theo là công nghiệp với hơn 1,88 triệu tỷ đồng.

By admin